Den 1. april 2022

Generalforsamling

Torsdag, den 21. april 2022 kl. 19.00 i Sognegården.

 DAGSORDEN:

 1.  Valg af dirigent og evt. stemmetællere

 2.  Formanden aflægger beretning

 3.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og fremlægger forslag til kontingent

 4.  Valg af bestyrelse for 2 år

      På valg til bestyrelsen er Edith Kahl, Helga        Christensen,  Linda Jørgensen. Alle modtager genvalg.

     På valg som suppleant for 1 år: Birgit Schmidt

5.  Valg af revisor og suppleant

 

      På valg som revisor for 1 år: Elly Gammelgaard

      På valg som suppleant for 1 år: Jytte Falkenløve

 6.  Indkomne forslag

 7.  Eventuelt. 

Forslag skal indsendes til formanden senest 8. dage før generalforsamlingen.