VOJENS

          PIGEKLUB

Vedtægter for Vojens Pigeklub.

§ 1. Foreningens navn er: Vojens Pigeklub.

§ 2. Foreningens formål er gennem sammenkomster at skabe forum for sociale, faglige og kulturelle  aktiviteter for sine medlemmer.

§ 3. Som medlem kan optages enhver kvinde fra 18 års alderen.

§ 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer under ansvar for generalforsamlingen, der er

       foreningens højeste myndighed. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer af sin

       midte. Bestyrelsen fører protokol over sine handlinger, hvori ligeledes referater fra generalforsam-

       linger indføres, og protokollen underskrives efter hvert møde af de tilstedeværende medlemmer

       af bestyrelsen.

§ 5. Hvert år afholdes generalforsamling i april måned, som skal indvarsles med mindst 2 ugers varsel,

       med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og fremlægger forslag til kontingent
  4. Valg af bestyrelse og suppleanter
  5. Valg af revisor og suppleanter
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

      Såvel bestyrelsen som medlemmerne kan sætte andre forslag på dagsordenen. Forslag der ønskes be-

      handlet, skal dog indsendes til bestyrelsen 8 dage før generalforsamlingen, således af forslaget kan opta

      ges på dagsordenen, forinden generalforsamlingen.

       Bestyrelsen afgår skiftevis med 2 og 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad 

      gangen.

      Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Formanden er på valg i ulige år, kassereren er på valg i lige år.

      Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsens formand og skal indkaldes efter ønske 

     af  3 bestyrelsesmedlemmer, eller efter et skriftligt ønske fra 12 medlemmer af foreningen.

§ 6. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der 2/3 majoritet af de fremmødte til

      ændring af vedtægterne. Stemmeret har ethvert medlem, der ikke er i restance med kontingent til for-

      eningen.

§ 7. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen. Hvis et medlem ikke betaler sit kon-

       tingent, betragtes vedkommende som udtrådt af foreningen. Bestyrelsen har ansvar for foreningens pen-

      gemidler og økonomiske forpligtelser.

§ 8. Foreningen er fri og uafhængig af andre foreninger.

Den 10. maj 2007

Revideret den 18. april 2013

Del siden